29 Mayıs 2009 Cuma

Word'deTez İçin Sayfa Numaralandırması

Word'de Sayfa Numaralandırması Yaparken Aynı Anda Roma ve Normal (Arap) Sayılarını Kullanmak
Her hangi bir tez yazdığınızda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, tezin ilk bölümünün Roma Rakamlarıyla, Metin Kısmının ise Normal (Arap) Rakamlarıyla numaralandırılmış olarak istemeleridir.
Her üniversitenin yönetmeliği farklı olabilse de aşağı yukarı çoğu bunu ister.
Açıkçası en basit yol, baskısını alırken bölümleri ayrı ayrı sayfa numaralandırması yapıp basmaktır. Ancak yeni yönetmeliklere göre pdf veya cd de tek bir dosya olarak istemeleri bunu olanaksızlaştırır.
Tek bir dosyada aynı anda hem arap hemde roma rakamlarını kullanmak için şunları yapmalısınız:
1-Roma Rakamıyla sıralayacağınız son sayfanın en altına gidin.
2-Orada üst menüden ekle, oradan da Kesme'yi seçin.
3-Gelen menüden sonraki sayfayı seçin.
4-Sayfanın en başına gidin.
5-Normal şekilde sayfa numaralandırması yapın. (Roma Rakamlarıyla)
6-Kesme'yi seçtiğiniz sayfadan bir sonraki sayfaya gelin.
7-Burada da Sayfa numaralandırması yapın (Normal-Arap Rakamlarıyla)
Not:
-Sayfanın ilkinde numara istemiyorsanız, sayfa numaralandırması ekranındaki kutucuğu işaretlemeyin
-Sayfa Numarasının yeri Ekle menüsünün altındadır.
-Eğer, yukardaki metotayken Normal rakamlarla olan sıralama 1'den başlasın diyorsanız. Sayfa Numaralandırması yaparken biçim-sayfa numaralandırması-başlangıç yerine 1 yazın.
Umarım işinize yarar. Kolay gelsin:)

17 Mayıs 2009 Pazar

KKTC Bağımsızlık Bildirgesi

Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden, doğuştan hür ve eşit olan bütün insanların hür ve eşit yaşamalarına inanan, bu inanç içinde, Kıbrıs Türk Halkının kendi kaderini tayin etme hakkını 17 Haziran 1983 tarihli kararıyla dünyaya ilan etmiş olan, ırk, milli menşe, dil ve din gibi farklara dayalı olarak insanlar arasında ayırım gözetilmesini, her türlü sömürgeciliği, ırkçılığı, baskı ve tahakkümü reddeden, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Orta-Doğu'da ve dünyada tam bir barış ve istikrarın, huzur ve güven içinde yaşama ve kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğuna inanan, aynı adada yan yana yaşamaya mecbur bulunan bu iki halkın aralarındaki bütün sorunları, eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmanın mümkün ve zorunlu olduğu görüşüne sımsıkı bağlı bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının iki eşit halk arasında ortaklığının bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve sorunların çözümlenmesini engellemeyip, kolaylaştırabileceğine kani olan, iki halk arasındaki bütün sorunların barışçı ve uzlaşmacı bir politika ile çözümlenebileceğine inanan ve bu amaçla müzakereler yürütülmesini yürekten dileyen ve önerilmiş bulunan zirve toplantısının bu açıdan yarar sağlayacağına inanan Meclisimiz, Kıbrıs Türk Halkı adına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve 'bağımsızlık bildirisini' onaylar"

Etiketler:

10 Mayıs 2009 Pazar

Töre ve Feodal Düzen Hakkında

Mardin'de geçtiğimiz haftalarda yaşanılan üzücü olayların, bir daha yaşanmaması dileğiyle aşağıdaki yazıyı burada da yayınlıyoruz. Yazının orijinali http://halkci.blogspot.com/ adresinde yer almaktadır.
"Töre ve Feodal Düzen Hakkında...

Töreler, gelenek ve göreneklerin neredeyse yazısız birer kanun haline geldiği, çoğunlukla kırsal toplumlarda varlığını hissettiren bir olgudur.
Töreler, çoğunlukla katı kurallıdır. Tartışılmayan, uygulanmaması halinde ölümle sonuçlana bilecek yaptırımları olan anti demokratik yapılanmalardır.
Törenin çıkış amacı ise aslında günümüz şartlarıyla değerlendirilmemelidir. Töreler yaşam mücadelesinin zor olduğu kırsal kesimde ortaya çıkar, göçler ve karşılıklı ilişkiler yoluyla şehirlere yayılırlar. Töreler, çoğunlukla geri kalmış ülkelerde, zor ekonomik koşulların ortadan kaldırılması amacıyla, kuşaktan kuşağa geçen yaptırımlardır.
Başlangıçta her törenin mantıklı bir çıkış amacı vardır. Yüzlerce yıl önce yazılı hukukun olmadığı bir toplumda cinayet işlemek, hırsızlık yapmak, ev yağmalamak ancak töreler sayesinde engellenebilmiştir. Çoğunlukla dinsel ahlak yasalarıyla da harmanlanan bu töreler toplumun huzurunu sağlamayı amaçlamıştır. Örneğin, berdel geleneğinin amacı "kız kaçırma" eylemlerinin azaltılması için, bir önlemdir.
Oysa günümüzde töreler sadece zarar vermektedir. Yazılı hukukun güç kazandığı demokrasilerin geliştiği günümüzde berdel gibi gelenekler sadece bahanelerin onaylanması için kullanılabilir.
Namus cinayetleri adı altında insan hayatının devam edip etmeyeceği yetkisini elinde tutan ağlar, şeyhler, hocalar sadece birer zorbadır. Eski ağalık düzeninin bir nevi yenilenmiş halidir.
Feodal düzene sahip bölgelerde erkek egemenliği, silahlı mücadele ve toprak mülkiyeti çok önemlidir. Marks’ında dediği gibi belki de feodalizm yaşanması gerekilen bir tarihsel dönemdi. Ancak, feodalizmin artık aşılması hatta yok edilmesi bir zorunluluktur.
Feodal düzen sadece yaşlılar heyeti adı altında bir diktaya neden olur. Kadın haklarının olmadığı, sorgulamanın yer almadığı bir toplum yaratır. Muhafazakârlık güçlenir. Yenilik, ilerleme ve bilim asla gerçekleşmez. Dar kalıplara sığınmış olan insanoğlu sömürülür, hakkı yenir.
Olumlu töre yok mudur? Yâda tüm gelenekler zararlı mıdır?
Elbette ki gelenek ve görenekler bir kültürün vazgeçilmez özelliklerinden biridir. Öyle ki aynı dinden olan toplumların din anlayışı bile geleneklerce farklılaşmıştır. Diller göreneklerin, halk edebiyatı denilen eserlerin sayesinde değişir.
Ancak bu durum zararlı geleneklerin sürdürülmesi anlamına gelmemelidir. Törelik düzeni gibi dar bir çerçeveye sıkışmış olan anlayışa müsaade edilmemelidir. Zaten zaman, değişim sayesinde bunları tasfiye edecektir. Ancak günümüz toplumlarında değişim, zamanın gerisinde kalmaya başlamıştır. Bunu düzeltmek için toplu bilinçlendirmeler ve eğitim şarttır.
Onur ÇOBAN "
Yaşanılan bu vahşettin nedeni hala tam olarak açıklanamasa da büyük ihtimalle töre kaynaklı bir katliam olduğu düşünülmekte.

5 Mayıs 2009 Salı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Madde 1


Bütün insanlar hür, haysiyet, ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.


Madde 2

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.
Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

Madde 3

Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.

Madde 4

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

Madde 5


Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.

Madde 6

Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.

Madde 7

Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyannameye aykırı her türlü ayırdedici mualeleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8

Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.

Madde 9

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.

Madde 10

Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

Madde 11

1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.
2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.

Madde 12

Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.

Madde 13

1. Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.
2. Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.

Madde 14

1. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir.
2. Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.

Madde 15

1. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez.

Madde 16

1. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir.
2. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.
3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.

Madde 17

1. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.#Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.

Madde 18

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Madde 19

Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

Madde 20

1. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.
2. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.

Madde 21

1. Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.
2. Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.
3. Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.

Madde 22

Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

Madde 23

1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
3. çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

Madde 24

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Madde 25

1. Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.
2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

Madde 26

1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.

Madde 27

1. Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.
2. Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

Madde 28

Herkesin, işbu Beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.

Madde 29

1. Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.
2. Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir.
3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30

İşbu Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yoketmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.

Etiketler: